Jens

Jens Maibom Pedersen

Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan – og kan blive.

Valgmøder
Jens Maibom Pedersen
Gudstjeneste

Gudstjeneste

… handler både om tradition og fornyelse. Om højmesse og nye gudstjenesteformer. Der skal tales ind i vores tid, så evangeliets forkyndelse understøttes bedst muligt.

Mission

Mission

… handler om møder på tværs af tro og grænser. Udgangspunktet er Kristus, og det forpligter til medmenneskelig samtale og næstekærligt engagement for en bedre verden.

Undervisning

Undervisning

… skal sætte spot på, hvad kristendom og det kristne menneskesyn er for noget. Undervisningen skal målrettes børn, unge og voksne – og tage afsæt i deres liv og erfaringer.

Diakoni

Diakoni

… er kirkens gang på jord og med til at give kirken krop. Menneskelivet handler ikke om, hvad man får ud af det, men hvad man bringer ind i det – til gavn for medmennesket.

Folkekirken skal forkynde evangeliet i øjenhøjde med mennesker

Kirken skal skabe ægte mødesteder, hvor menneskers erfaringer og den kristne livstydning kan møde hinanden og opbygge og udvikle det fælles liv.

Folkekirken skal blive endnu bedre til at samarbejde

Kirken skal fortsat udvikle muligheder for samarbejde med det omkringliggende samfund og invitere de folkekirkelige organisationer med.

Folkekirken skal være et forpligtende fællesskab med højt til loftet

Kirken skal inspirere til at lave forpligtende fællesskaber på tværs – også af meninger. Kirken kan godt være uenig på en ordentlig måde!

Folkekirken skal satse på gennem­skuelighed i beslutningsprocesserne

Kirkens ledelse skal skabe gennemskuelighed i de fælles beslutningsprocesser og sikre sogn og menighedsråd reel inddragelse og indflydelse – både på land og i by.

Folkekirken skal have modet til at se verden, som den er

Kirken skal styrke det diakonale og sociale arbejde og således være med til at give forkyndelsen og kirken krop.

Folkekirken skal bygge bro til og mellem mennesker

Kirken skal have hjerte for at samtale på tværs af tro, grænser og etnicitet. Det handler om mission og religionsdialog og et ægte engagement for bedre levevilkår.

Folkekirken skal huske, at den altid kun er en generation fra at forsvinde

Kirken skal evne såvel tradition som fornyelse. Det fordrer forskellige gudstjenesteformer, nye salmer og en opprioritering af kirkens undervisning.

Folkekirken skal sætte ledelse på dagsordenen

God ledelse i kirken handler om at skabe tillid, trivsel og fælles retning, så der, i samarbejde med menighedsråd og ansatte, kan tages bæredygtige og ansvarlige beslutninger.

Rikke Holmegaard Calundan

For mig er det vigtigt, at vi i fremtiden også får en folkekirke der er til, for alle både folket og teologerne og ikke en kirke der kun er til for teologer. En kirke der har moderne ledelse for personalet og åbenhed for folket. Det kræver en biskop der er i øjenhøjde med folket og kender den teologiske verden indefra. Sådan en mand er Jens i mine øjne.

Hvis folkekirken skal blive ved at have folket bag sig, så er det vigtigt at kirken ikke er et lukket sted, der kun er gennemskueligt for teologer, men som også er gennemskueligt for den enkelte borger.

Jeg kender Jens, som er en leder der tør tage beslutninger og som tør at lade andre kigge på de beslutninger der tages. Han er et menneske der ikke er bange for at afprøve nye tiltag og tænke ud af boksen. For at skille puslespillet ad og evt. se om det kan samles på en ny måde. Han har stor viden og indsigt i alt det frivillige kristne arbejde der laves rundt om i landet. Han er et tillidsfuldt menneske der er meget nærværende alle de steder man møder ham. Lige det folkekirken har brug for.

For mig, som folkevalgt menighedsrådsmedlem, handler det at være biskop om at være et forbillede – et godt forbillede – og det er Jens.

Rikke Holmegaard Calundan
Lorens Hedelund

Det er en glæde for mig hermed at anbefale Jens Maibom Pedersen til posten som Aarhus Stifts kommende biskop.

Jens har markeret sig som en fremragende leder af Diakonhøjskolen i Aarhus. Han magter samarbejdet - og har tilført Diakonhøjskolen en ny og spændende mangfoldighed, hvor nu også Teologi for Lægfolk kurset har fundet plads og ny inspiration.

For mig er det vigtigt, at den nye biskop omfatter alle kirkens 4 hovedområder, ordets forkyndelse, undervisning, diakoni og mission, med ligelighed. Her finder jeg det væsentligt, at diakoni og mission også omfatter relationerne til religiøse mindretal og nydanskere.

Lorens Hedelund, tidl. leder af KIVIK (Kristent informations og Videncenter om Islam og Kristendom)
Morten Skov Mogensen

Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste, og ligeså skal folkekirkens rummelighed kendes i mødet med de allermest udsatte og sårbare mennesker. Århus Stift vil i Jens Maibom Pedersen få en stærk drivkraft i det diakonale møde med mennesker i udsatte livssituationer. En vigtig og væsentlig opgave i tidens folkekirke.

En levende og engageret folkekirke skal kunne møde alle mennesker i øjenhøjde med et sprog der samler og forener mangfoldigheden i det folkekirkelige landskab. Jeg er overbevist om, at Jens vil gøre en god biskop, der forstår at samle Folkekirkens mange interesser og aktiviteter i en levende og engagerende folkelig folkekirke. Med indsigt i og forståelse for de mange sider af folkekirken og det folkekirkelige arbejder har Jens evnen til at bygge bro mellem forståelser og skabe synergi omkring forskelligheder.

Som formand og bestyrelsesmedlem i en række store folkekirkelige organisationer står Jens som en kompetent leder, der formået at forene, fastholde grundlæggende værdier og skaber forudsætninger for udvikling af arbejdet. Det kræver både føling og mod.

Morten Skov Mogensen, generalsekretær KFUM's Sociale Arbejde
Mikael Holt

For os i den nystartede Ungdomskirke i Aarhus har det været inspirerende og opmuntrende at kunne trække på Jens Maibom Pedersens erfaring og iderigdom. Han går ind for at prøve nye veje for kirken i det 21. århundrede, er villig til at prøve nye muligheder af for forkyndelse af evangeliet også for en ungdom, som for en stor dels vedkommende står lidt fremmed og usikker over for den kristendom, de er både er døbt og konfirmeret ind i. Han har været en god sparringpartner for UngK i startfasen. Jens Maibom vil kunne blive en god biskop for hele Aarhus Stift.

Mikael Holt, bestyrelsesformand i Ungdomskirken i Aarhus, medlem af Ellevang Sogns menighedsråd
Tina Skov Løbner

Jeg vil gerne anbefale Jens Maibom Pedersen som biskop over Århus Stift.

Jeg har kendt Jens siden min højskoletid i Silkeborg, hvor jeg lærte ham at kende som en inspirerende lærer i etik og religion, som virkelig kunne sætte de store spørgsmål på dagsordenen samt tale om alt det store i det små på en måde, som alle kunne finde sig selv i. Jeg har siddet i kristendomsudvalg med Jens i FDF i flere omgange og har her arbejdet sammen med ham om at få sat forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser i centrum af det kirkelige børne- og ungdomsarbejde. Han tænker ud af boksen, er teologisk velfunderet og organiseret og en inspirator for folk omkring sig. Jeg vil glæde mig til at se alle disse sider samt mange flere hos min kommende biskop.

Tina Skov Løbner, sognepræst i Marie Magdalene-Koed pastorat
Peder Kjærgaard

Jeg anbefaler Jens som ny biskop i Aarhus, fordi vi i Jens kan få en biskop, der både har den traditionelle baggrund som teolog, har erfaring som præst og mange års erfaring som menighedsrådsformand. Jens kender folkekirkens udfordringer fra mange sider og kan inspirere og sætte i gang, hvor der er behov for det. Han har også stor erfaring som leder og administrator og været med til at genrejse Diakonhøjskolen som undervisningssted.

Jysk Børneforsorg og mange andre foreninger har nydt godt af hans lederevner og engagement. Jens har i hans højskoletid givet mange unge et nyt møde med kristendommen; Jens vil af mange unge blive opfattet som deres biskop.

Jeg kender også Jens som en inspirerende underviser på Teologi For Lægfolk.

Peder Kjærgaard, menighedsrådsformand og medlem af stiftsrådet
Ulla Høgild Berg

Århus Stift har brug for en biskop, der kan og tør lede med tydelig retning og samtidig favne bredt. Vi har brug for en leder i folkekirken, der med masser af erfaringer fra kirkens forskellige kringelkroge kan prædike klart og tydeligt og som kan samle, inspirere og begejstre. Vi har bug for en leder, der kan skabe overblik og opbygge kirkens organisation med de bedste rammer for konsolidering, udvikling og dialog om kirkens opgaver.

Jeg kender Jens Maibom Pedersen som en der er og kan alt dette.

Jens er et utroligt engageret mennesker, der i alt hvad han har lavet har brændt for at kirkens budskab også er talt til os i dag, - og det skal vi lægge os i selen for at finde de bedste måder til at formidle.

Jens er præst, organisationsmenneske med masser af ledererfaring og så er han en usædvanlig arbejdshest, der smitter alle med sit optimistiske engagement. Jens vil kunne blive en fantastisk god biskop i Århus Stift!

Ulla Høgild Berg, Silkeborg Menighedsråd
Lena Zweiniger

Som menighedsrådsmedlem kunne jeg ikke tænke mig et bedre bud på en biskop for Århus stift, end Jens Maibom Pedersen. Han er innovativ, fremmedrettet og teologisk velfunderet. Jens er nytænkende, åben og lydhør, men har også stor respekt for traditionen. Han har både den bredde og dybte der skal til, i arbejdet for at den danske folkekirken kan kalde sig for en kirke i tiden. Jeg giver ham mine varmeste anbefalinger.

Lena Zweiniger, menighedsrådsmedlem
Arne Bak

Jeg vil gerne anbefale Jens som kommende biskop i Århus Stift. Jeg kender ham som:

  • Et afbalanceret menneske man ved hvor man har, og kan have 100 procent tillid til.
  • Et menneske som med sin personlige udstråling og karisma, er i stand til at begå sig på alle niveauer, og er særdeles stærk i forhandlingssituationer, på en måde så taberen ikke ser sig som taber, men stadig har en god fornemmelse når man forlader mødet.
  • Et menneske der ved han står i det folkekirkelige landskab. Der skal være plads til alle. Vi skal samle og ikke sprede. Diakonhøjskolen er med Jens ved roret blevet samlende for hele det kirkelige landskab i Danmark, uanset hvilken gren man befinder sig på.
  • Et meget intelligent menneske der har stor indsigt og viden på hele det samfundsmæssige, diakonale og kirkelige felt.
  • Vedholdende når der skal findes løsninger, og slipper ikke før konklusionen er nået.
  • Står som den stærke og udholdende støtte, uanset hvor meget stormen suser.
  • Og sidst men ikke mindst fornemmes klart at nærheden og kærligheden til familien, og ordentlighed i alle livets spørgsmål, er det som danner grundlaget for en person som overkommer ufattelig meget”.
Arne Bak, forstander og tidligere formand for Diakonhøjskolen
Per Thomsen

Jeg vil gerne helhjertet anbefale Jens Maibom Pedersen som ny biskop i Århus stift. Han er en dygtig og alsidig teolog, der formår både at holde fast i traditionen og at tænke nyt, når der er behov for det. Han har mod til at se verden som den er og at handle derefter.

Jens har et mangeårigt engagement i kirkens børn- og ungdomsarbejde og i kirkens diakonale tilstedeværelse overalt, hvor der er brug for det. Jens har derfor også et stærkt blik for betydningen af det frivillige engagement i Folkekirken.

Jens er en meget dygtig formidler og prædikant, der formår at gøre evangeliet vedkommende i en nutidig virkelighed.

Desuden har Jens vist sig at være en meget dygtig leder og administrator – både som mangeårig formand for Silkeborg menighedsråd og som forstander for Diakonhøjskolen. Jens succeser som leder hænger bl.a. sammen med at han praktiserer en både lyttende og beslutningsdygtig ledelse, hvor omdrejningspunktet er ordentlighed og åbenhed, og hvor der både er plads til forskellighed og fælles retning.

Jens vil være den bedste garant for en åben, engageret og rummelig folkekirke.

Per Thomsen, sognepræst i Fredenskirken
Hans Skou

Jens er en alsidig, aktiv, empatisk og en altid positiv ildsjæl og foregangsmand, der ganske enkelt ikke kan lade være med at engagere sig.

Det stærke og brede fundament, som Folkekirken er for Jens, gør ham til et altid bidragende, positivt tænkende og aktivt menneske, der ønsker at orientere sigt bredt, favne vidt og Jens ønsker at gøre en forskel i Folkekirken og i rigtig mange af livets andre sammenhænge. Det ses af den store energi som Jens bruger, både på Diakonhøjskolen i Højbjerg, men bestemt også i talrige foreninger og organisationer, hvor Jens bruger tid, viden og sin store erfaring til gavn for rigtig mange medmennesker. Som anført ovenfor, vii jeg meget gerne give Jens min allerbedste og varme anbefaling, mange års samarbejde i flere sammenhænge, gør at jeg er overbevist om at Jens bliver den rette biskop for os alle.

Hans Skou, kirkegænger, medlem af Aarhus Byråd
Esben L. Kullberg

Jens Maibom Pedersen repræsenterer med sit teologiske ståsted i mine øjne nogle af de vigtigste perspektiver på tidens folkekirkelige udfordringer. Med sin brede folkelige forankring vil han kunne bidrage med udviklingen af kirken og det kirkelige arbejde der sikrer både folkelig forankring og fokus på kirkens sociale forpligtelse. Med sin ledelseserfaring fra arbejdet som forstander for Diakonhøjskolen, vil Jens Maibom Pedersen desuden have de fornødne ledelsesmæssige forudsætninger der kan fastholde udviklingen af det kirkelige arbejde i Aarhus stift.

Esben L. Kullberg, sekretariatsleder, byrådsmedlem og præst
Per Schultz-Knudsen

De diakonale organisationer er en forudsætning for en levende folkekirke. En kirke uden diakoni er en skindød kirke. Det ved Jens – og ikke kun det, han har også via sit engagement i flere forskellige frivillige organisationer personlig erfaring med foreningslivet.

Diakoni kræver, at man møder og accepterer det enkelte menneske, som det er, respekterer dets ret til at være anderledes og inkluderer det i fællesskabet. Folkekirken har også internt brug for en diakonal kultur. Vi bør ikke længere være en kirke i splid med sig selv. Vi bør møde og acceptere hinanden, som vi er, respektere hinandens trossyn og opbygge et inkluderende fællesskab, hvor vi sammen opbygger en stærk folkekirke, der kan formidle evangeliet til alle i det danske samfund.

Med sit åbne sind, sin evne til at lytte og formidle et godt samarbejde hen mod et fælles mål, sin ledelseserfaring og sin baggrund i diakonien, de frivillige organisationer, højskolen og præstegerningen tror jeg, at Jens Maibom Pedersen vil være den rette til som biskop at skabe en blomstrende folkekirke i Østjylland.

Per Schultz-Knudsen, formand for Kirkens Korshærs Institutionstilbud, Randers, og formand for Udsatterådet i Randers Kommune
Kim Koch Rasmussen

En vigtig del af vores folkekirke er alle de mange frivillige kirkelige foreninger og organisationer. Jens har været involveret i meget kirkelig foreningsarbejde, og kender den del af kirken meget godt.

Jeg oplever Jens som en vidende, dygtig og målfast person - der kombineret med humor og et behageligt væsen er i stand til at få folk med forskellige opfattelser og holdninger til at samarbejde for det fælles bedste.

Jens har evnen til at tænke nyt og ud af boksen - jeg ser ham meget gerne som den kommende biskop i Aarhus.

Fælles debatmøder

Tilmelding: sendes pr. mail til den angivne mail adresse. I emnefeltet i mailen skal angives antal personer og hvilket menighedsråd de pågældende kommer fra. Er man ikke menighedsrådsmedlem eller præst skrives der udover antallet, “andre” i emnefeltet.

Gjern Fritids- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Mandag den 23 marts 2015 kl 19.30
Tilmelding: gjern230315@fibermail.dk

Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30
Tilmelding: ronde250315@fibermail.dk

Assentoft Hallen, Stadionvej 41, 8960 Randers

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 (bemærk tidspunkt)
Tilmelding: assentoft260315@fibermail.dk

Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg

Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.30
Tilmelding: aarhus140415@fibermail.dk

Skanderborg kulturcenter, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Onsdag den 15. april 2015 kl. 19.30
Tilmelding: skanderborg150415@fibermail.dk

Anne Odgård Eyermann

Jeg ønsker en levende kirke, der favner bredt.

Det er vigtigt at folkekirken taler et sprog, der er vedkommende for alle uanset alder, køn, social status mm.

Jens forstår på forbilledlig vis at invitere alle med.

Han har gennem sit engagement i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, diakoni, højskole, folkekirke mm. et afgørende kendskab til børn, unge, ældre, udsatte, vante og uvante kirkegængere, dem i byen og dem på landet og…

Jeg kender Jens som et varmt, humoristisk og begavet menneske. Som åben og lyttende og med stærke holdninger.

Anne Odgård Eyermann, menighedsrådsmedlem
Bent Ulrikkeholm

Som formand for Diakonhøjskolens bestyrelse frem til 2007 mødte jeg en meget kompetent ansøger til forstanderstillingen i Jens Maibom Pedersen. Han blev forstander i en yderst vanskelig periode, var både driftssikker og resultatorienteret og tænkte samtidig i skolens udvikling på lang sigt. Jens er altid engageret og på vej. Det har jeg siden oplevet i mange sammenhænge og andet bestyrelsesarbejde. Jens er formidabel til at skabe relationer og samarbejde. Han ser den enkelte og både sagen og mennesker omkring ham vokser i mødet. Diakonien og dem vi er her for, er altid hans fokus. Som biskop vil Jens kunne tilføre Folkekirken udvikling, fokus og engagement i at være en nærværende kirke. Han kan italesætte kristendommens værdier og udtryk i både kirke og samfund som få. Jeg giver Jens min varmeste anbefaling som bispekandidat i Aarhus Stift

Bent Ulrikkeholm, uddannet diakon og journalist. Arbejder som freelancer i eget firma.
Thorkild Simonsen

En biskop skal både kunne tradition og fornyelse – og kunne samle på tværs af skel og meninger. Det kan Jens, og derfor vil han blive en god biskop i Århus Stift.

Thorkild Simonsen, tidligere borgmester og indenrigsminister
Lars Bundgaard

Jeg kendt og samarbejdet med Jens Maibom Petersen i en lang række sammenhænge siden han blev forstander for Diakonhøjskolen.

Jeg kan derfor anbefale Jens Maibom Petersen som menneske, teolog, organisator og inspirator og give min fulde støtte til hans kandidatur som biskop i Aarhus Stift. Jeg er helt sikker på, at han vil være en gevinst for Folkekirken.

Lars Bundgaard, generalsekretær Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Sigfred Lauridsen

Jeg støtter Jens Maiboms bispekandidatur, da jeg finder hans ledelsesmæssige gennemslagskraft særdeles god. Han er god til at skabe innovation, skabe mål og gennem føre. Det er min opfattelse, at Jens vil kunne styrke folkekirkens synlighed.

Jens brænder for den svage i samfundet, og dermed også for den diakonale indsats, som der er stort behov for. På det faglige plan vil Jens være den gode teolog med evnen til at formidle samarbejde omkring de kirkelige opgaver i Århus Stift.

Jeg mener, Jens som biskop og teolog vil være i stand til at samle og formidle de mange teologiske ressourcer, der er i Århus Stift.

Sigfred Lauridsen, formand for menighedsrådet ved Helligåndskirken
Leif Christoffersen

Jeg anbefaler Jens Maibom Pedersen som kandidat til det forestående bispevalg i Aarhus Stift. Det sker på baggrund af årelangt kendskab til hans arbejde i mangfoldige kirkelige sammenhænge og det dermed udfoldede kirkesyn. Jens har her åbenbaret en stor bredde, der formår at favne de fleste og dermed tale til mange i vores rummelige folkekirke. Trods denne favnen har han skarpe meninger om retningen for folkekirken med en udtalt opmærksomhed på hvor udfordringerne befinder sig i fremtiden. Dertil har Jens en befordrende humor i samtale og drøftelser. Jeg kan kun anbefale Jens Maibom som kandidat og ser ham meget gerne som den kommende biskop over Århus Stift.

Leif Christoffersen, formand for Storring-Stjær Menighedsråd og medlem af Skanderborg Provstiudvalg
Jette Buttenschøn Dammeyer

Når Jens står i spidsen for en gudstjeneste, kan jeg være sikker på at gå opløftet derfra. Det er altid vedkommende, når Jens forkynder. Han forstår at gøre kristendommens budskaber tilgængelige for helt almindelige mennesker og tale så alle forstår, hvad han siger. Udover dette er Jens et klogt og varmt menneske med en forrygende humor.

Jette Buttenschøn Dammeyer, kirkegænger
Annette Brounbjerg Bennedsgaard

I Folkekirken har vi brug for at ranke ryggen og tro på at kristendommen er lyslevende og relevant for samfundet og for det enkelte menneske i dag. Babysalmesang og minikonfirmander er to af folkekirkens seneste solstrålehistorier. Folkekirken har brug for at der afsættes præsteressourcer, penge, gode strukturer til de nye tiltag, der er med til at sikre at mennesker finder kirken relevant og i øjenhøjde også i 2015.

Jeg anbefaler Jens, fordi han er god til at formidle kristendom til høj og lav. Og han er vant til at det kan foregå i en smuk gammel kirke, eller på alverdens andre mærkelige måder. Det har han vist i sit engagement i FDF, i sit mangeårige engagement i menighedsrådsarbejde, som leder af Diakonhøjskolen. Med Jens ved roret får vi en biskop der har haft sin gang mange andre steder end på folkekirkens normale arenaer, det tror jeg vil gavne folkekirken.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, provst i Horsens Provsti
Jacob Zakarias Eyermann

Jeg tror, Jens vil kunne blive en god biskop fordi han holder af folkekirken og vil kæmpe for den brede folkekirke, hvor der er højt til loftet. Han har sine rødder i folkekirken, det frivillige kirkelige arbejde og i Højskolen og det kan man mærke, når man møder ham eller skal løse en fælles udfordring. Jens er en pragmatisk idealist og højskolemand, som gerne diskutere Grundtvig, Kirkegaard, samfund og etik fordi livet er et fælles anliggende, der ind imellem skal findes konkrete løsninger på. Og som formand for Silkeborg Højskole kender jeg ham som en god leder og kommunikatør, der lytter til sine medarbejdere og er tydelig i sine forventninger til dem. Jeg tror Jens kunne blive en god biskop for alle i Aarhus Stift.

Jacob Zakarias Eyermann, højskoleforstander og præst
Bjarne Lenau Henriksen

Tænk diakonien ind i den folkekirkelige menigheds selvforståelse. Både i byen og på landet. Tænk konkret og virkelighedsnært. Uden berøringsangst. Folkekirken skal udvikle en aktiv diakoni, så menighedens fællesskab bliver mere rummeligt, inklusivt og sammenhængende. Sæt diakonien i system, helst et fritgående økologisk system med mulighed for anerkendt anarki og frisk luft under vingerne, og se: Folkekirken vil blomstre, især for dem der ikke aner, hvad Folkekirken er. Det ved Jens Maibom Pedersen en masse om. Med ham i spidsen for Århus Stift kan menigheden sprudle i en retning, vi ikke har kunnet håbe på.

Bjarne Lenau Henriksen, tidligere chef for Kirkens Korshær
Peter Lodberg

Jeg har kendt Jens Maibom Pedersen siden vores studietid som en dygtig og engageret teolog, der er i stand til at reflektere over teologiens betydning for kultur, pædagogik og samfund. Han har store organisatoriske evner og formår at få folk til at samarbejde.

Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol, Aarhus Universitet
Leif Rasmussen

Folkekirken har altid brug for at overveje sammenhængen mellem de to ord: folk og kirke. Et mangeårigt kendskab til Jens Maibom Pedersen har overbevidst mig om, at netop de to størrelser har fyldt meget i hans optik. Jeg har derfor også en stærk formodning om, at han som biskop vil forsætte med at fokusere på netop dette: hvad er et folk, hvad er en menighed og hvordan holder vi gudstjenesten sammen? Han evner at føre samtale på tværs af de traditionelle kirkelige båse, vi placerer hinanden i, og hvis dette medfører levende, engagerede og ansvarlige menigheder, er det jo ikke så dårlig en optakt til fejring af Luther-året i 2017.

Jens Maibom Pedersen er født i Aarhus i 1959. Han er uddannet teolog fra Aarhus Universitet, forstander på Diakonhøjskolen og ulønnet hjælpepræst ved Frederikskirken i Aarhus. Han er gift med lektor Inger Maibom og far til fire – to drenge og to piger. Jens har tidligere været ansat som projektleder ved Vorrevangens Ungdomsskole og som højskolelærer på Silkeborg Højskole. Han har hele sit liv været engageret i folkeligt og folkekirkeligt organisations­arbejde. Han var i mange år medlem af og formand for menighedsrådet ved Silkeborg Kirke. I dag er Jens formand for KFUMs Sociale Arbejde, Havredal Praktiske Landbrugsskole, Center for Ludomani m.fl. Han sidder endvidere i bestyrelserne for Jysk Børneforsorg / Frede­hjem, FRIK, Samtaleforum Unge og Kirke, FDF, Silkeborg Højskole m.fl.

Jens Maibom Pedersen

Jens Maibom Pedersen

jmp@diakonhojskolen.dk
6065 1872

Et bispevalg er en bekostelig affære og der er ingen steder en kandidat kan gå hen og hente pengene. Kirkeministeriet betaler kun de faktiske udgifter i forbindelse med selve valget og der findes ikke fonde eller lignende, hvor man kan søge om støtte. Det koster penge at få optrykt og rundsendt valgmateriale i form af brochurer, flyers og evt. porto samt oprettelse og vedligehold af hjemmeside og afholdelse af valgmøder i stiftet. Disse udgifter betales som udgangspunkt af kandidaten selv og i et vist omfang af den støttegruppe, der står bag. Fra det nyligt afholdte bispevalg i Viborg ved vi, at disse omkostninger beløber sig til i omegnen af kr. 100.000,00 for den enkelte kandidat. Det er jo et stort beløb og vi beder derfor om jeres hjælp til at få nogen af udgifterne dækket. Et evt. støttebeløb – stort eller lille – kan indbetales på kto. 5077-1348443

Vi takker for alle bidrag, der måtte tilgå vores konto og i tilfælde af et evt. overskud vil dette blive givet til Folkekirken's Nødhjælp.

Aksel Bach, Medlem af Provstiudvalget Norddjurs, Allingåbro

Anders Christian Leed, Menighedsrådsmedlem, formand, Nim

Ane Marie Taszarek, Menighedsrådsmedlem, Tranbjerg

Ango Winther, Menighedsrådsmedlem, formand, Viby

Anna Emilie Andersen, Menighedsrådsmedlem, næstformand, Søften

Anna E. Frandsen, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Tranbjerg

Anne Vinther, Menighedsrådsmedlem, Gl. Rye

Anne Odgård Eyermann, Menighedsrådsmedlem, Silkeborg

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Sognepræst i Torsted og provst for Horsens Provsti,

Anny Eva Korreborg Hansen, Menighedsrådsmedlem, næstformand, Lyngå, Skjød, Lerberg

Bent Jul, menighedsrådsmedlem, kasserer, Them

Bent Ole Bærenholdt, Menighedsrådsmedlem, formand, Skåde

Bente B. Kristensen, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Voel

Bente Vad Assenholt, Menighedsrådsmedlem, Alderslyst

Bettina Bech, Menighedsrådsmedlem, Fredens

Birgitte Thruesen, Menighedsrådsmedlem, Holme

Bitten Vad Nedergaard, Menighedsrådsmedlem, Brabrand

Charlotte Frouvne Nayberg, Sognepræst, Skejby-Lisbjerg

Christian Høgsberg, Menighedsrådsmedlem, Fredens

Christian Tuemand, Menighedsrådsmedlem, formand, Ravnsbjerg

Christina Philipstatt Schwencke, Sognepræst, Grenå

Doris Birch Friis, Menighedsrådsmedlem, Alderslyst

Elin Juul Hedegaard, menighedsrådsmedlem, formand, Øls-Hørby-Døstrup

Elisabeth Lidell, Pilgrimspræst, Risskov

Elisabeth Paludan-Müller, Menighedsrådsmedlem, Sct. Clemens

Ellen Goting, Menighedsrådsmedlem, formand, Skåde

Else Nørgaard, Menighedsrådsmedlem, formand, Them

Erik Bertelsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Thorsø

Erik Blaaberg, menighedsrådsmedlem, Hammel

Eva Forbech Elmose, næstformand, Mariager

Evan Johansen, Menighedsrådsmedlem, næstformand og kontaktperson, Them

Flemming Østergaard, Menighedsrådsmedlem, formand, Sejs Svejbæk

Frederik Rasmussen, Menighedsrådsmedlem, Alderslyst

Gert Fruelund Jensen, Menighedsrådsmedlem, Sønderbro

Grethe Gylling, Menighedsrådsmedlem, kontaktperson, Tranbjerg

Gustav Eyerman, Sognepræst, Vivild

Hanna Rasmussen, menighedsrådsmedlem, Hjortshøj

Hanne Abildgaard Svendsen, kirkeværge, Tønning-Træden

Hanne Darling, Menighedsrådsmedlem, Gangsted - Søvind

Hanne Holst Larsen, Menighedsrådsmedlem, Tranbjerg

Helge Arno, Menighedsrådsmedlem, Grenå

Helle Nielsen, Menighedsrådsmedlem, Møllevang

Henning Bindeballe Frederiksen, Menighedsrådsmedlem, formand, Vor Frelsers

Henning Lund Pedersen, Menighedsrådsmedlem, kasserer, Foldby

Henning Walberg Larsen, Menighedsrådsmedlem, Falslev Vindblæs

Herdis Jensen, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Klovborg-Tyrsting

Hillebert Mogens Christensen, Menighedsrådsmedlem, Viby

Holger Karsten Iversen, Menighedsrådsmedlem, Alling

Inger Hørlyck Jensen, kontaktperson, Tønning-Træden

Inger Maibom, Menighedsrådsmedlem, Skåde

Inger Birch Lange, Menighedsrådsmedlem, formand, Gjesing

Inger Lise Ø. Meyer, Menighedsrådsmedlem, Øls-Hørby-Døstrup

Ingolf Yde, Menighedsrådsmedlem, medlem af Provstiudvalget. Valgt i Århus Domprovsti til bestyrelsen for Ungdomskirken., Christians

Ingred Bach Nielsen, Menighedsrådsmedlem, Skejby-Lisbjerg

Jakob Thorup Jensen, Sognepræst, Kolt

Jenny Lyngaa, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Øls-Hørby-Døstrup

Jens Hede, Menighedsrådsmedlem, formand, Christians

Jens Mægbæk Hansen, Menighedsrådsmedlem, Skåde

Jette Holm Nielsen, Menighedsrådsmedlem, Skåde

John Friis Løvschal, Sognepræst, Foldby

John Karup, Menighedsrådsmedlem, kasserer og kontaktperson, Skovby

Johnnie Iburg Brask, Menighedsrådsmedlem, Hørning

Jytte Andersen, Menighedsrådsmedlem, Gjesing

Jørgen Kallesen, Sognepræst., Alderslyst

Jørgen Rye Pedersen, Menighedsrådsmedlem, Torsted

Jørgen Johannes Kjelsmark, Menighedsrådsmedlem, Viby

Karen margrethe Jürgensen, Menighedsrådsmedlem, Ørsted

Karna Salomonsen, Menighedsrådsmedlem, Fredens

Karsten Poulsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Fredens

Keld Hasle Laursen, Menighedsrådsmedlem, kasserer og kontaktperson, Gylling

Kim Koch Rasmussen, Menighedsrådsmedlem, formand for Valgbestyrelsen, Hasle

Kirsten B Hørning Pedersen, Menighedsrådsmedlem, næstformand og kasserer, Vivild

Kirsten Behrensdorff Møller, menighedsrådsmedlem, Sem

Kirsten Flugt, menighedsrådsmedlem, Hjortshøj

Klaus Worm-Leonhard, Menighedsrådsmedlem, formand, Samsø

Knud Mortensen, menighedsrådsmedlem, Skjoldhøj

Knud-Erik Bager Jensen, sognepræst i Skåde og provst for Århus Søndre Provsti, Skåde

Lars Hellmund, Menighedsrådsmedlem, Voldum-Rud

Lars Svendsen, Menighedsrådsmedlem, Skåde

Lars Buch Viftrup, sognepræst, Skanderborg

Lars Vestergaard, Menighedsrådsmedlem i Hasle. Næstformand og kasserer. Valgt i Århus Vestre provsti til bestyrelsen for Ungdomskirken., Hasle

Lars Thruesen, Menighedsrådsmedlem i Holme, næstformand. Medlem af Århus Søndre Provstiudvalg, Holme

Lars Berg Thomassen, Sogne- og feltpræst, Odder

Lars Horsholt Pedersen, Menighedsrådsmedlem, kontaktperson, Linå

Leif Holm, menighedsrådsmedlem, Ådalens

Leif Winther, Menighedsrådsmedlem, kasserer, Fredens

Leif Christoffersen, Menighedsrådsmedlem, Storring Stjær

Lena Zweiniger, Menighedsrådsmedlem, Ry

Lene Bang-Mortensen, Menighedsrådsmedlem, formand, Elev

Lene Bitsch Johnson, Menighedsrådsmedlem, Viby

Lene Hersom Laursen, Menighedsrådsmedlem, Sankt Andreas

Lene Risør, Menighedsrådsmedlem, Tranbjerg

Lis Glibstrup, Menighedsrådsmedlem, formand. Formand for Provstiudvalget Århus Vestre Provsti. Medlem af Stiftsrådet., Skjoldhøj

Lis Kjær, Menighedsrådsmedlem, Skåde

Lis Knudsen Stidsen, Menighedsrådsmedlem, kontaktperson, Foldby

Lisbet Bøgh Frandsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Hasle

Lise Barnkop, Sognepræst, Viby

Lise Mejlhede Kjeldberg, Menighedsrådsmedlem, Skorup

Liv Krogh, Menighedsrådsmedlem, Skåde

Lone Gubba, Menighedsrådsmedlem, Fredens

Lone Buhl Pedersen, Sognepræst, Østbirk

Lotte Hastrup Fogsgaard, Menighedsrådsmedlem, Fredens

Malene Platz Schmidt, Sognepræst, Mariehøj

Malene V. Bitsch, Sognepræst, Skåde

Marianne Hougaard Nielsen, Menighedsrådsmedlem, Sejs Svejbæk

Marianne Hørning Boje, Menighedsrådsmedlem, formand, Ørsted

Marianne Rolander, Menighedsrådsmedlem, Kontaktperson, medlem af Stiftsrådet

Merete Holm, Menighedsrådsmedlem, Alderslyst

Michael Pedersen, Menighedsrådsmedlem, kasserer, Møllevang

Mikael Holt, Menighedsrådsmedlem i Ellevang. Valgt i Århus Nordre provsti til bestyrelsen for Ungdomskirken. Formand for Ungdomskirken.

Mogens Skjøth, Menighedsrådsmedlem og kirkeværge i Sct. Paul. Medlem af Provstiudvalget.

Mogens Mortensen, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Holme

Mona Engelbrecht, Menighedsrådsmedlem, Elev

N.P. Skrubbeltrang, Menighedsrådsmedlem, formand, Fruering

Niels Lauritsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Alderslyst

Niels Hviiid, Sognepræst, Gellerup

Niels Otto Maibom, Menighedsrådsmedlem, Fredens

Niels Aage Eriksen, Menighedsrådsmedlem, næstformand, Fredens

Osvald Smed Søndergaard, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Alderslyst

Peder Kjærgaard, formand, medlem af Aarhus Stiftsråd, valgt i Århus Nordre Provsti, Hjortshøj

Per Thomsen, Sognepræst, Fredens

Per Breindahl, Menighedsrådsmedlem, kirkeværge, Søften

Peter Danielsen, sognepræst, Rimsø-Kastbjerg-Veggerslev-Villersø-Karlby-Voldby

Peter Sporleder, Sogne- og feltpræst, Holme

Peter Hansen Tast, Ungdomspræst, Voerladegård

Peter Ruben Larsen, menighedsrådsmedlem, Agri-Egens

Poul Wandahl, Menighedsrådsmedlem, Risskov

Poul Erik Damgaard, Menighedsrådsmedlem, Alderslyst

Preben Andersen, formand, Mariager

Preben Egeholdt, Menighedsrådsformand i Østbirk. Medlem af Horsens Provstiudvalg,

Ragna Dahl, Menighedsrådsmedlem, næstformand, Ørsted

Raymond Lyhne, Menighedsrådsmedlem, Skåde

Rikke Calundan, Menighedsrådsmedlem, Dallerup

Rikke Gade Nielsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Gosmer og Halling

Sarah Lodberg, Menighedsrådsmedlem, Møllevang

Sigfred Lauridsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Helligånds

Sonja Schiøtt Dygaard, menighedsrådsmedlem, Skanderborg

Steen Bonde Christensen, Hospitaltspræst, Aarhus Domsogn

Steen Røndal Olsen, Menighedsrådsmedlem, formand, Åby

Stig Mathiesen, Menighedsrådsmedlem, Vor Frue

Susanne Kristophersen, Menighedsrådsmedlem, næstformand, Hornslet

Susanne Bach Ramsdal, Sognepræst, Åby

Søren Hedegaard, Menighedsrådsmedlem, formand, Glenstrup

Thomas Fischer-Larsen, Sognepræst, Holme

Thyge Trads Hansen, Menighedsrådsmedlem, Silkeborg

Tina Skov Løbner, Sognepræst, Marie Magdalene

Tom Ebbe Jakobsen, Menighedsrådsmedlem, formand. Medlem af Stiftsrådet, Balle

Torben Jensen, sognepræst, Maria Magdalene

Torben Nielsen, Sognepræst, Skjoldhøj

Ulla Berg, Menighedsrådsmedlem, Silkeborg

Vagn Keseler, Menighedsrådsmedlem, formand, Tranbjerg